ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ที่บ้านสระแก้ว  เลขที่  250  หมู่ที่ 5  ตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช e-mail : sakaewrattanawit@hotmail.com , www.sakr.ac.th. เดิมสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนชื่อโรงเรียนสระแก้ววิทยา  ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2500  โดยนายฝาก  รัตนสมบัติ  เป็นเจ้าของ  นายบรรจบ  รัตนสมบัติ  เป็นผู้จัดการ  ต่อมาเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2527  เจ้าของได้โอนโรงเรียนให้กับ   กรมสามัญศึกษา  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสระแก้ววิทยา  เป็นโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  ได้ชื่อย่อว่า  ส.ว.  และ มีผู้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมรวม  35  ไร่  2  งาน  50  ตารางวา  ดังนี้
               1. นายฝาก  นางจับ   รัตนสมบัติ  บริจาค  8  ไร่  2  งาน  50  ตารางวา
               2. นายเอี้ยน  นางเซี้ยน  เอี่ยมคง  บริจาค  20  ไร่  1  งาน  72  ตารางวา
               3. นายคล้อย  นางคลาด  เพชรสง  บริจาค  1  ไร่  2  งาน  10  ตารางวา
               4. นายนิคม  นางนันทา  คงทน  และนายฉลอง นางปราณี  พิมเสน  บริจาค 5  ไร่ 18  ตารางวา