ข้อมูลโรงเรียน
วิสัยทัศน์  (VISION)

มุ่งมั่นให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่สากลพันธกิจ  (MISSION)

        1. จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
        2. พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า
        3. เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา”
        4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
        5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานวิชาชีพเป้าประสงค์  (GOAL)
 
         1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
         2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า
         3. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
         4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
         5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ