ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 48 45 93 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 46 32 78 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 53 31 84 3
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 147 108 255 10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 33 18 51 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 21 28 49 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 20 24 44 2
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 74 70 144 7
รวมทั้งหมด 221 178 399 17

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 ธ.ค. 2563