ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 47 32 79 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 56 29 85 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 55 29 84 3
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 158 90 248 8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22 27 49 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 22 26 48 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 10 18 28 2
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 54 71 125 6
รวมทั้งหมด 212 161 373 14

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2562