ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 56 50 106 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 63 40 103 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 44 50 94 3
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 163 140 303 9
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 31 34 65 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13 27 40 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 23 14 37 2
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 67 75 142 6
รวมทั้งหมด 230 215 445 15

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 พ.ย. 2565