ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.16 KB 41019
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.01 KB 123310
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบรายงานผลโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.47 KB 123367
แบบฟอร์มโครงการ ปี 63 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 123216
สรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 123215
เอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 123216
คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.3 KB 123338
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเล้ียงเกษียณอายุราชการลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.44 KB 123105
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสานประเพณีท้องถิ่นบุญสารทเดือนสิบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.69 KB 123493
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 864.61 KB 123448
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.27 KB 123368
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบการอ่านและการเขียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.13 KB 123391
แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.03 KB 123407
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.35 KB 123227
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.57 KB 123110
คำสั่งมอบหมายงาน ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.62 KB 123472
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.88 KB 123122
คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.16 KB 31073
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและจัดทำมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.54 KB 31071
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.67 MB 36063
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการระดมทุนเพื่อการศึกษา การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.69 KB 38215
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนค่าอปุกรณก์ารเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.93 KB 38209
แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.14 KB 41015
แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.69 KB 41019
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.94 KB 100615