ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.7 KB 22869
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.16 KB 64260
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.01 KB 146554
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบรายงานผลโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.47 KB 146611
แบบฟอร์มโครงการ ปี 63 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 146460
สรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 146460
เอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 146460
คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.3 KB 146583
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเล้ียงเกษียณอายุราชการลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.44 KB 146347
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสานประเพณีท้องถิ่นบุญสารทเดือนสิบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.69 KB 146740
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 864.61 KB 146690
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.27 KB 146611
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบการอ่านและการเขียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.13 KB 146637
แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.03 KB 146649
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.35 KB 146468
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.57 KB 146355
คำสั่งมอบหมายงาน ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.62 KB 146716
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.88 KB 146365
คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.16 KB 54313
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและจัดทำมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.54 KB 54311
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.67 MB 59303
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการระดมทุนเพื่อการศึกษา การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.69 KB 61455
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนค่าอปุกรณก์ารเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.93 KB 61449
แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.14 KB 64255
แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.69 KB 64259
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.94 KB 123856