คณะผู้บริหาร

นางสาวกัญญ์พิดา จงคง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา