มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document ประกาศแนวปฏิบัติในการร้องเรียนเรื่องทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.56 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.75 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.14 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการป้องกันการรับสินบน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.88 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.01 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.58 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.12 KB