คณะผู้บริหาร

นางสาวนิวร ผิวกระด้าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุกัญญา ณ นคร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายกรีฑาพล เทพแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางระพีพร ปอปาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวพรนวีย์ หวานจิตต์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายสอหมาด หมันเร๊ะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน