กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฐิติรัตน์ อนันต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางระพีพร ปอปาน
ครู คศ.3

นายสอหมาด หมันเร๊ะ
ครู คศ.3

นางสาวเจนจิรา รักษ์ทอง
ครู คศ.2