กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววิจิตรา สุทิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุกัญญา ณ นคร
ครู คศ.2

นายทัชชา สำลีนิล
ครูอัตราจ้าง

นายบุริศร์ สุขสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง