กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววิจิตรา สุทิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายทัชชา สำลีนิล
ครูอัตราจ้าง