กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววิจิตรา สุทิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุกัญญา ณ นคร
ครู คศ.2

นายทัชชา สำลีนิล
ครูอัตราจ้าง

นายบุริศร์ สุขสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง