กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวพรนวีย์ หวานจิตต์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายปิยะ นุตราพันธุ์
ครูอัตราจ้าง