กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางยุพเยาว์ ชูช่วย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวาสนา หนูหนัน
ครู คศ.3

นายเจริญ เรืองรอง
ครู คศ.2

นางสาวกนกวรรณ นนทศักดิ์
ครู คศ.2