กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจุลีพร บุราสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกษร เชาวลิต
ครู คศ.3

นางจิราภรณ์ สุทิน
ครู คศ.3

นางสาวพรนวีย์ หวานจิตต์
ครู คศ.1

นายสุริยา เสนาะจิต
ครูอัตราจ้าง

นางปาณิสรา สุดมี
ครูอัตราจ้าง

Mrs.Roudilyn Gamueda
ครูอัตราจ้าง