คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ รัตนวงศ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม คงทน
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.เจริญ ลักษณะจันทร์
ตำแหน่ง : ตัวแทนพระสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายกระจาย สมศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล แซ่เต้า
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยสิทธิ์ เทพทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพร พุ่มสง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพรศักดิ์ รอดภัย
ตำแหน่ง : ตัวแทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ ศรีสุชาติ
ตำแหน่ง : ตัวแทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ พิมเสน
ตำแหน่ง : ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ พิมเสน
ตำแหน่ง : ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยะ คชินทร์
ตำแหน่ง : ตัวแทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิวร ผิวกระด้าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ชื่อ-นามสกุล : นายคำนึง ปลักปลา
ตำแหน่ง : ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน